دوغ آبعلی

در طعم‌­های مختلف، گازدار و بدون گاز نوشیدنی طبیعی و فاقد هرگونه مواد افزودنی تأمین نیاز روزانه بدن حاوی کلسیم و فسفر